خانه حراج ملی از سال 1390در حوزه فعالیت حراج آثار هنری شروع به فعالیت نموده.چند سالی است که در راستای رونق به بازار هنرهای سنتی، صنایع دستی در این عرصه فعال شده و در بخش های تولید، صادرات، برگزاری گالری و حراج فعالیت دارد.این حراج را می توان افقی روشن برای دستیابی به برگزاری حراج آثار فاخر هنری در سطح بین المللی ارزیابی کرده و چشم اندازهای روشن برای زنده نگه داشتن المان های ایرانی دانست.