حراج اول

حراج اول

اولين حراج ملي در سال ١٣٩٢ در مركز همايش هاي بين الميي رايزن و با اجراي بهرام رادان برگزار شد و با رقم نهايي فروش ۳ به پايان رسيد.