حراج اول

حراج اول

اولين حراج ملي در سال ١٣٩٢ در مركز همايش هاي بين الميي رايزن و با اجراي بهرام رادان برگزار شد و با رقم نهايي فروش ۳ میلیارد به پايان رسيد.

103
« 2 از 100 »