حراج دوم

حراج دوم

دومين حراج ملي در سال ١٣٩٣ در مركز همايش هاي بين الميي رايزن و با اجراي آتيلا پسياني و امين ضيايي برگزار شد و با تعداد ۷۰ اثر با رقم نهايي فروش ٤ ميليارد و ۹۷۶ میلیون تومان به پايان رسيد.