حراج سوم

حراج سوم

سومين دوره حراج ملي كه اولين حراج تخصصي فرش بود در سال ١٣٩٥ در خانه همايش با اجراي احمد نجفي برگزار شد و با تعداد ۲۹ اثر با رقم نهايي فروش ۳۰ ميليارد و ۴۰۰ به پديان رسيد.